Úplná pravidla soutěže „POLEŤTE NA FINÁLE MS VE FOTBALE DO BRAZÍLIE!“

Tato pravidla obsahují úplnou úpravu spotřebitelské vědomostní soutěže „Poleťte na finále MS ve fotbale do  Brazílie!“ („Soutěž“) ke dni zahájení Soutěže („Pravidla“).

 1. Organizace Soutěže
  • Pořadatelem soutěže je společnost Johnson  & Johnson, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, IČ: 41193075 („Pořadatel“).
  • Organizátorem soutěže je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302 („Organizátor“).
  • Zpracovatelem dat je společnost ComGate Interactive s.r.o., se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10 – Vršovice; PSČ 10000, IČ: 28532830 („Zpracovatel“).
  • Soutěž pro Pořadatele organizačně zajišťuje Organizátor, po technické stránce ve spolupráci se Zpracovatelem.
 2. Termín a místo konání Soutěže
  • Soutěž probíhá v termínu od 6. 3. do 6. 4. 2014 („Doba Soutěže“).
  • Soutěž probíhá pouze v síti prodejen Teta Drogerie na území České republiky („Místo Soutěže“).
 3. Účast v Soutěži
  • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky, která splní podmínky uvedené dále v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
 4. Soutěžní výrobky
  • Soutěžním výrobkem se rozumí jakýkoli z následujících produktů pořadatele, v jakémkoli balení prodávaném v  síti prodejen Teta Drogerie („Soutěžní výrobek“):
   • LISTERINE®
   • NEUTROGENA®
   • JOHNSON’S® Baby
   • CLEAN&CLEAR®
   • o.b®
   • CAREFREE®
  • Pro účast v Soutěži musí Soutěžící v Době a Místě Soutěže zakoupit Soutěžní výrobky v hodnotě nad 100 Kč. Soutěžící je povinen uschovat účtenku/daňový doklad, který při tomto nákupu od prodejce obdrží(„Soutěžní účtenka“).
  • Za platnou Soutěžní účtenku se považuje pouze tištěný doklad z elektronické registrační pokladny vystavený Teta Drogerií, který viditelně prokazuje nákup Soutěžního výrobku v Době Soutěže (musí obsahovat název zakoupeného Soutěžního výrobku).
  • Soutěžní účtenka je podmínkou účasti v Soutěži a získání Výhry. Číslo (kód) Soutěžní účtenky se musí shodovat s kódem uvedeným v Soutěžní SMS (viz níže v bodě 6.).
 5. Výhry v Soutěži
  • Výhry v soutěži jsou následující:
   • Hlavní výhra:
    • 1x2 vstupenky na finálový zápas Mistrovství světa ve fotbale v červenci 2014 v Brazílii. Hlavní výhra zahrnuje také: (i) dopravu na místo konání zápasu a zpět a dopravu po celou dobu pobytu, (ii) ubytování pro dvě osoby na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, (iii) uvítací večeři a občerstvení před a po zápase. Součástí hlavní výhry bude také volnočasový program zajištěný Pořadatelem.
    • Přibližná hodnota hlavní výhry je 700.000 Kč.
    • Hlavní výhra je pouze jedna (1).
   • Vedlejší výhra:
    • Fotbalový míč ADIDAS® Brazuca Top Glider.
    • Přibližná hodnota vedlejší výhry je 1.000 Kč.
    • Celkový počet vedlejších výher je třicet (30) .
   • Garantovaná výhra:

   Každý Soutěžící získává nárok na 10 % slevu na nákup vybraného zboží ADIDAS® na www.a-mania.cz/brazilie („Sleva“). Slevový kód, opravňující ke Slevě, obdrží každý Soutěžící prostřednictvím SMS. Soutěžící, který nevyhrál hlavní ani vedlejší výhru, může uplatnit 10% slevu na portálu www.a-mania.cz/brazilie v termínu 7. 4. - 11. 6. 2014. Slevu je možné uplatnit pouze na portálu www.a-mania.cz/brazilie, jakmile Soutěžící tento portál opustí (navštíví např. portál www.a-mania.cz), nebude možné slevu uplatnit.

  • Konkrétní podoba hlavní výhry a vedlejší výhry bude stanovena Pořadatelem a jakékoli vyobrazení výher na propagačních materiálech Soutěže nemusí odpovídat skutečné přesné podobě hlavní nebo vedlejší výhry.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výše popsané výhry výhrami obdobného druhu a hodnoty a změnit podmínky předání výher, které jsou uvedeny v bodě 8 níže. Pořadatel tak může postupovat zejména v případě, že mu výhry nebudou včas poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito Pravidly.
 6. Podmínky Soutěže
  • Soutěžní otázka zní: Kolik lahví ústní vody LISTERINE® 500 ml se maximálně vyskládá na vnitřní plochu fotbalového hřiště, na kterém se odehraje finálový zápas MS ve fotbale v roce 2014?  („Otázka“).
  • Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří zašlou Pořadateli soutěžní SMS zprávu (ve formátu a na telefonní číslo uvedené níže) obsahující (i) kód - číslo Soutěžní účtenky a (ii) odpověď na Otázku („Soutěžní SMS“).
  • Telefonní  číslo pro odeslání soutěžní SMS v ČR je: 903 09 03
  • Formát soutěžní SMS je  MICmezeraKODmezeraODPOVĚĎ, kde KOD značí číslo Soutěžní účtenky (10 číselných znaků nacházejících se ve střední části účtenky, označeno jako „Účtenka – Daňový doklad č.) a ODPOVĚĎ značí odpověď na soutěžní otázku. Příklad: MIC 9322034563 1111.
  • Kód uvedený na Soutěžní účtence může být Soutěžícím použit kdykoli v průběhu Doby Soutěže, avšak pouze jednou. S jednou Soutěžní účtenkou se tedy lze Soutěže zúčastnit pouze jednou. Nelze tedy na základě jedné Soutěžní účtenky zaslat Soutěžní SMS z více telefonních čísel, tj. Soutěžní účtenku lze vždy použít pouze pro zaslání jedné Soutěžní SMS. Čas nákupu Soutěžního výrobku uvedený na Soutěžní účtence musí vždy předcházet času odeslání Soutěžní SMS.
  • Soutěžící se může v rámci Doby Soutěže do Soutěže zapojit opakovaně, avšak pouze s novým nákupem Soutěžního výrobku a s novou Soutěžní účtenkou.
  • Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet Soutěžních SMS, avšak každá Soutěžní SMS obsahující stejný kód Soutěžní účtenky odeslaná ze stejného telefonního čísla bude systémem evidována pouze jednou (1x), a to v okamžiku doručení první Soutěžní SMS, kdy bude Soutěžní SMS přiděleno pořadí.
  • O úspěšném přijetí Soutěžní SMS a zařazení Soutěžícího do Soutěže, bude Soutěžící informován prostřednictvím odpovědní SMS. Pokud bude doručena Soutěžní SMS obsahující chybný formát, bude Soutěžící informován o chybě.
  • Cena jedné Soutěžní SMS je 3,- Kč včetně DPH.
  • Pro Soutěž zřídil Pořadatel kontaktní e-mailovou schránku [email protected].
  • Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické poruchy nebo jiné obtíže s odesíláním a/nebo doručováním Soutěžních SMS ani potvrzující SMS vzniklé na straně telefonních operátorů ani za jakákoli jiná selhání elektronické komunikační sítě ani jiné technické infrastruktury nebo systému užívaného při Soutěži.
 7. Vyloučení ze Soutěže
  • Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny (i) osoby v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi a Zpracovateli dat a/nebo k jiným osobám pověřeným zajištěním a/nebo organizací Soutěže a (ii) osoby blízké osobám uvedeným v bodě (i).
  • Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nedodrží či poruší podmínky uvedené v těchto Pravidlech nebo ohledně nichž vznikne Pořadateli či Organizátorovi důvodné podezření z porušení či nedodržení těchto Pravidel.
  • Vzniknou-li Pořadateli a/nebo Organizátorovi jakékoli pochybnosti, zda Soutěžící dodržel tato Pravidla, je Pořadatel a/nebo Organizátor oprávněn vyžádat si od Soutěžícího veškeré doklady potřebné pro ověření rozhodujících skutečností (zejména Soutěžní účtenky, doklad totožnosti, doklad prokazující oprávněné užívání určitého telefonního čísla apod.) V případě nepředložení vyžádaných dokladů bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen.
  • O vyloučení Soutěžícího ze Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel resp. Organizátor na základě smlouvy uzavřené s Pořadatelem.
 8. Získání výhry v Soutěži
  • Výherci Soutěže budou určeni Pořadatelem do 5 pracovních dní po uplynutí Doby Soutěže na základě přesnosti odpovědí na Otázku uvedených v Soutěžních SMS.
  • Pořadí výherců Soutěže bude určeno na základě výsledků Soutěže předaných Pořadateli Organizátorem, a to podle správnosti jejich odpovědí postupně od odpovědi zcela správné, případně nejvíce se blížící správné odpovědi, sestupně po nejméně se blížící odpověď.
  • Hlavní výhru získá Soutěžící, jehož Soutěžní SMS bude obsahovat správnou odpověď na Otázku. V případě, že žádný ze Soutěžících na Otázku neodpoví správně, výhercem hlavní výhry bude ten, jehož odpověď se správné odpovědi bude nejvíce blížit. Vedlejší výhry získá dalších třicet (30) Soutěžících v pořadí dle přesnosti svých Odpovědí. Každý Soutěžící získává nárok na Slevu.
  • V případě shodných odpovědí na Otázku získá výhru ten Soutěžící, jehož Soutěžní SMS byla doručena dříve. Rozhoduje datum a čas přijetí Soutěžní SMS.
  • Každý Soutěžící může vyhrát maximálně jednu hlavní výhru a jednu vedlejší výhru.
  • Výherci budou o výhře informováni Pořadatelem nebo Organizátorem na telefonním čísle, z něhož byla odeslána Soutěžní SMS.
  • Výherce, který byl informován o výhře, je povinen přijetí výhry potvrdit do 2 pracovních dní (od vyrozumění na výše uvedeném telefonním čísle) prostřednictvím e-mailu [email protected]. Výherce je také povinen v tomto e-mailu zaslat následující údaje potřebné pro rezervaci letenek: celé jméno výherce a druhé osoby, kontaktní e-mailovou adresu, pohlaví, preferované místo odletu, preferované datum odletu, preferované datum příletu, preferované místo v letadle /okno, střed, ulička/, další preferované požadavky. Pokud tak neučiní do 2 pracovních dní, výhra propadá dalšímu v pořadí.
  • Pokud se výherce na telefonním čísle, z něhož byla odeslána výherní Soutěžní SMS, nepodaří kontaktovat po dobu 2 pracovních dní, popřípadě nepotvrdí-li výherce přijetí výhry do 2 pracovních dní poté, co byl o výhře informován dle článku výše, ztrácí nárok na Výhru a výhercem se na jeho místě stane Soutěžící další v pořadí.
  • Každý z výherců je povinen na požádání Pořadateli a/nebo Organizátorovi prokázat, že splnil podmínky účasti v Soutěži a dodržel tato Pravidla – tedy předložit originál Soutěžní účtenky a doklady prokazující: (i) platnou doručovací adresu Soutěžícího na území ČR, (ii) věk Soutěžícího, a (iii) oprávnění k užívání čísla telefonu, z něhož byla zaslána výherní Soutěžní SMS. Povinnost prokázat výše uvedené skutečnosti leží na Soutěžícím a Pořadatel si  v případě pochybností vyhrazuje právo posoudit, zda rozhodné skutečnosti byly dostatečně prokázány.
  • Pokud výherce hlavní či vedlejší výhry nesplní podmínky soutěže, získává nárok na výhru náhradník následující v pořadí. V takovém případě bude náhradník informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS, že se stal dodatečně výhercem hlavní či vedlejší výhry. Povinnost předložit veškeré doklady dle bodu výše platí pro náhradní výherce obdobně.
  • Hlavní výhra bude výherci předána na slavnostním předávacím ceremoniálu za účasti Pořadatele a Organizátora, o kterém bude výherce informován. Výherce je povinen se ceremoniálu zúčastnit a převzít výhru osobně, pokud by mu v tom zabránily závažné nepředvídatelné okolnosti, zajistí, aby za něj výhru převzala jiná osoba, které udělí písemnou plnou moc.
  • Vedlejší výhry budou výhercům zaslány doporučenou zásilkou České pošty. Pořadatel resp. Organizátor rozešle všechny vedlejší výhry nejpozději do 30 dnů od skončení Doby Soutěže.
  • V případě, že výherce odeslanou výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele či Organizátora.
  • Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení anebo pozdní doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány nebo na straně výherce.
 9. Všeobecná ustanovení
  • Soutěž se řídí platným českým právním řádem.
  • Účastí v Soutěži a odesláním Soutěžní SMS vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a s veškerými podmínkami Soutěže.
  • Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru v podobě finančního či jiného plnění.
  • Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné vady či jiné nedostatky výher. Výhry není možné reklamovat u Pořadatele ani Organizátora, pouze u jejích výrobce či poskytovatele služeb. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli případná rizika a/nebo závazky související s výhrou. Výherci jsou oprávněni používat výhry pouze způsobem uvedeným v návodu k užívání, případně způsobem obvyklým a zachovávat přiměřenou opatrnost.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel resp. Organizátor na základě smlouvy uzavřené s Pořadatelem.
  • Tato Pravidla jsou uložena u Pořadatele a Organizátora a jsou zveřejněna na internetové stránce www.jnj.cz/o-spolecnosti/soutez. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo tato Pravidla (včetně Doby Soutěže) kdykoli i bez udání důvodů změnit nebo Soutěž kdykoli zrušit. Případná změna Pravidel a/nebo zrušení Soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách Pořadatele www.jnj.cz/o-spolecnosti/soutez.
  • Osobní údaje shromážděné v průběhu Soutěže budou použity za účelem vedení a propagace Soutěže, kontaktování výherců a marketingu. Účastí v soutěži projevil Soutěžící výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto znění:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) titul, (iv) telefonní číslo a (v) adresa, a to (a) společností Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, IČ: 41193075, (b) společností PROMOTIME, s.r.o., IČ 26141302, se sídlem U Dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4 a (c) společností ComGate Interactive s.r.o., se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10 – Vršovice; PSČ 10000, IČ: 28532830, jako správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení soutěže „Vyhrajte vstupenky na finále MS ve fotbale v Brazílii“ a za účelem marketingu, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu do odvolání souhlasu, a prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a že jsem byl(a) informován(a) o právu přístupu k osobním údajům, právu na vysvětlení jejich zpracování, právu na jejich opravu, blokování, doplnění, o možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci, o právu peněžité náhrady v případě porušení mého práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, jakož i o právu obrátit se v případě nejasností a sporů na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.