Naše krédo

Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům,

zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním,

kdo používají naše výrobky a služby.

Vše, co děláme k uspokojení jejich potřeb, musí být vysoce kvalitní.

Musíme neustále usilovat o snižování nákladů, abychom udrželi přiměřené ceny.

Objednávky zákazníků musí být vyřizovány rychle a přesně.

Naši dodavatelé a distributoři musí mít příležitost dosahovat přiměřeného zisku.

 

Jsme odpovědni svým zaměstnancům, mužům a ženám,

kteří s námi pracují po celém světě.

Každý musí být posuzován jako jednotlivec.

Musíme respektovat důstojnost zaměstnanců a uznávat jejich zásluhy.

Každý pracovník musí mít ve svém zaměstnání pocit jistoty.

Odměna musí být spravedlivá a přiměřená,

pracovní prostředí čisté, uspořádané a bezpečné.

Musíme dbát o to, abychom pomáhali zaměstnancům

plnit jejich rodinné povinnosti.

Zaměstnanci musí mít možnost svobodně podávat návrhy a stížnosti.

Lidé s odpovídající kvalifi kací musí mít stejné příležitosti

v zaměstnání, profesním vývoji i postupu.

Musíme poskytovat kompetentní vedení, které jedná spravedlivě a eticky.

 

Jsme odpovědni společnostem, v nichž žijeme a pracujeme,

a rovněž celosvětovému společenství.

Musíme být dobrými občany, podporovat přínosné projekty a dobročinnost,

a také nést svůj spravedlivý díl daní.

Musíme podporovat rozvoj občanské společnosti, zdravotnictví a vzdělávání.

Musíme dobře spravovat majetek, který máme právo užívat,

a zároveň chránit životní prostředí a přírodní zdroje.

 

V neposlední řadě máme odpovědnost vůči svým akcionářům.

Podnikání musí přinášet solidní zisk.

Musíme využívat nové nápady, pokračovat ve výzkumu,

vyvíjet nové programy a odpovídat za omyly.

Musíme nakupovat nová zařízení, zajišťovat nové vybavení

a uvádět na trh nové výrobky.

Musíme vytvářet rezervy pro nepříznivá období.

Když budeme pracovat podle těchto zásad,

měli by mít akcionáři zaručen spravedlivý zisk.

 
                 

 

 

 

Historie kréda

 

R. W. JohnsonRobert Wood Johnson, pod jehož vedením se z malé rodinné firmy rozrostla společnost Johnson & Johnson na celosvětový podnik, si plně uvědomoval význam odpovědnosti obchodních společností – podle něj výrazně přesahovala pouhou výrobu a prodej.

Již v roce 1935 sepsal dokument s názvem TRY REALITY, v němž ostatní průmyslníky vyzval, aby přijali koncept, který sám pojmenoval „nová filozofie průmyslu“. R. W. Johnson tento přístup definoval jako odpovědnost společnosti k zákazníkům, zaměstnancům, komunitě a akcionářům.

Krédo společnosti Johnson & Johnson, jednostránkový dokument, v němž byly tyto morální povinnosti popsány podrobněji, však napsal až o osm let později, v roce 1943. R. W. Johnson myšlenky kréda začal uplatňovat ve vlastní společnosti a naléhal na vedení, aby krédo přijalo jako nedílnou součást běžné obchodní filozofie Johnson & Johnson.

Krédo si mezi obchodními řediteli a v médiích vysloužilo pověst dokumentu, který předběhl svou dobu, a veřejností bylo přijato s nadšením. Upřednostňování zákazníků před akcionáři bylo v té době skutečně velice neotřelým přístupem k vedení obchodní společnosti. Přesto je nutné připomenout, že Johnson byl i velice pragmaticky smýšlející obchodník. Pevně věřil, že orientace na zákazníka prospěje také obchodu, a skutečnost mu dala za pravdu.

K síle myšlenky kréda se společnost Johnson & Johnson obrací již celou řadu let. Nejpatrnější to bylo během krizí s lékem TYLENOL® v roce 1982 a 1986, kdy došlo ke smíchání výrobku farmaceutické společnosti McNeil Consumer & Speciality Pharmaceuticals s kyanidem a k jeho vážnému zneužití. Tváří v tvář hrozbě ztráty dobrého jména Johnson & Johnson učinili manažeři i zaměstnanci společnosti nespočet rozhodnutí, jež se inspirovala právě filozofií vyjádřenou v krédu. Dobré jméno společnosti bylo zachráněno a pozice na trhu s lékem TYLENOL® byly dobyty zpět.

Svoji platnost krédo neztratilo ani dnes, právě naopak. Zaměstnanci společnosti Johnson & Johnson se v současnosti účastní pravidelných průzkumů a hodnocení s cílem zjistit, jak úspěšně společnost plní povinnosti, které z kréda vyplývají. Tato hodnocení poté obdrží členové nejvyššího vedení a v případě nedostatků se urychleně přijímají nápravná opatření.

Během let krédo doznalo několika jazykových úprav a bylo obohaceno o nové okruhy témat, jež se týkají ochrany životního prostředí a zachování rovnováhy mezi prací a rodinným životem zaměstnanců. Přesto je základní poselství kréda stejně aktuální dnes, jako bylo v době svého vzniku.

Když Robert Wood Johnson napsal krédo a poté jej uvedl v platnost, nikdy netvrdil, že samo o sobě zaručí dokonalost. Avšak jeho zásady se staly zdrojem inspirace pro všechny, kteří tvoří součást rodiny společností Johnson & Johnson, a plnění těchto zásad je dodnes jejich jasným a nezaměnitelným cílem.